“Otizm Spektrum Bozukluğundan (OSB) etkilenen bireylere, disiplinlerarası kanıt temelli hizmetler sunarak işlev düzeylerini arttırma, ev-okul-sınıf ve diğer toplumsal ortamlarda bu işlevlerin kullanımını sağlayarak aktivite ve katılım düzeylerini geliştirme, ailelerin ve uzmanların bilgilerini yaşam boyu  kullanabilecekleri becerilere dönüştürmektir”

Bu misyon kapsamında aşağıda sıralanan çalışmalar yürütülme sürecindedir:  

• RaisingToplumun ve ailelerin otizm konusunda bilinçlendirilmesi, 

• OSB’li bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren eğitim, sağlık bakım ve psikososyal hizmetlere ulaşmalarının sağlanması, 

• Bilimsel dayanaklı hizmetlerin sunulabilmesi için bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılması, 

• Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda eğitim modellerinin ve müfredatların geliştirilmesi, 

• OSB’li bireylerin olabildiğince bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için mesleki beceriler kazandırılması, 

• OSB’li bireylerin eğitiminde sorumlu insan kaynağının yetiştirilmesi, 

• OSB’li bireylerin eğitiminde sürekliliği sağlamak üzere ailelerin eğitilerek güçlendirilmesi, 

• OSB’li bireylerin artan işlev düzeylerinin aktivite ve katılıma dönüşümü için çevresel bariyerlerin azaltılması, 

• Bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan OSB’li bireyler için eğitim ve bakım hizmetlerinin erişebilir hale getirilmesi,   

• OSB’li bireylerin ve ailelerinin, yasal haklarının belirlenmesi, bu haklara ulaşmalarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin çıkarılmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.

blog