ALPASLAN OTİZM VAKFI, otizm spektrum bozukluğundan (OSB) etkilenmiş bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon gereksinimlerini, bilimsel dayanaklı yöntemler kullanarak disiplinler arası hizmet anlayışı ile karşılamayı benimsemektedir. Vakıf, OSB’den etkilenen bireylere sunulan hizmetlerin kapsamlı ve bütünleştirici olması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen biopsikososyal modeli temel alarak, bireylerin çevresel unsurlarını bariyerden kolaylaştırıcı hale dönüştürmeyi ve böylece aktivite ve katılım düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir. Her bir OSB’li bireyi kendi kapasitesi çerçevesinde en verimli hale getirerek günlük yaşamını en az destekle yürütebilmesini sağlamak ve toplumsal yaşamın içerisinde yer alabilecek otonomiye sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır.
ALPASLAN OTİZM VAKFI, benimsediği model ve hedefleri doğrultusunda OSB’li bireyler için “önce sağlık” anlayışı ile güvenli bir çevrede özel eğitim ve habilitasyon hizmeti almaları amacıyla Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi kurmuştur. Entegre Yönetim Sistemi ile vakıf;

-Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri ve bunların önem durumunu değerlendirerek çevre ve iş kazalarını önleyeceğini,
-Doğal kaynakların en verimli ve etkin şekilde kullanılacağını,
-Atıkları en aza indireceğini ve atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf edeceğini,
-Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek ve azaltarak çevreyle uyumlu ve duyarlı hizmet vereceğini,
-Çalışan tüm vakıf personeli ve ilgili tarafları eğiteceğini, sorumluluk bilincini ve yetkinliğini arttıracağını ve çalışanların sisteme katılımını sağlayacağını,
-Ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve konvansiyonlar ile diğer gerekliliklere uyacağını,
-Tüm paydaşlarının isteklerini ve ilgili standartların gereklerini beklentiyi aşarak karşılayacağını,
-Riskleri etkin bir biçimde yöneterek Entegre Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirmeyi,
-Bu politikanın tüm vakıf çalışanlarınca anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt eder.

blog